Regulamin

 

§ 1 Definicje

 

 

Blokada Użytkownika - 30-dniowy okres, w trakcie którego Użytkownik nie ma dostępu do usługi, bez usunięcia w sposób trwały treści, danych, informacji, dokumentów wprowadzonych i wygenerowanych przez Użytkownika. Blokada Użytkownika dokonywana jest w przypadkach i na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 

Cennik - zestawienie opłat związanych ze świadczeniem Usług przez Operatora, dostępny na stronie https://faktivo.pl/cennik.

 

Hasło - ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Panelu Użytkownika, ustalany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

 

Login - unikalny ciąg znaków wykorzystywany wraz z Hasłem do autoryzacji dostępu do Panelu Użytkownika, ustalany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

 

Okres Abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Użytkownik dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej na rzecz Operatora z góry, określony w Specyfikacji Usług.

 

Okres Testowy - okres obejmujący 30 dni, w którym Operator umożliwia Użytkownikowi bezpłatne korzystanie z Usług w celu zapoznania się z ich właściwościami i funkcjonalnością.

 

Opłata abonamentowa - określone w Cenniku cyklicznie opłaty uiszczane zgodnie z Regulaminem przez Użytkownika na rzecz Operatora z tytułu świadczenia Usługi.

 

Operator – Biuro24h.pl spółka z o.o. z siedzibą we Goleniów, ul. Marii Konopnickiej 3/3, 72-100 Goleniów, REGON 321508201, NIP: 8561849228.

 

Panel Użytkownika - narzędzie do zarządzania Usługami i kontaktu z Operatorem dostępne po zalogowaniu przez Użytkownika na stronie https://faktivo.pl/panel.

 

Podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

 

Polityka prywatności - określa zasady przetwarzania danych Użytkowników przez Operatora, dostępna na stronie https://faktivo.pl/polityka.

 

Przedsiębiorca - podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Regulamin - niniejszy regulamin regulujący korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora, który stanowi integralną cześć zawieranych z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie https://faktivo.pl/regulamin.

 

Specyfikacja Usług - dostępny na stronie Operatora opis Usług zawierający charakterystykę Usług oferowanych i świadczonych przez Operatora, w szczególności wysokość Opłaty Abonamentowej, długość Okresu Abonamentowego, opcję Okresu Testowego, rodzaje udostępnionych dokumentów i limity dotyczące ilości dokumentów oraz ich właściwości.

 

Usługa – usługi oferowane na stronie Operatora, w tym tworzenie i zarzadzanie on-line dokumentami stwierdzającymi dostawę towaru lub usług - faktury VAT, faktury pro forma, faktury korygujące oraz rachunki, z wyłączeniem faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, a także udostępnienie dokumentów koniecznych do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, a także udostępnienie innych dokumentów dostępnych na stronie Operatora.

 

Użytkownik – podmiot, który zamierza zawrzeć albo zawarł umowę o świadczenie Usług albo podmiot na rzecz, którego umowa taka została zawarta albo podmiot, który korzysta z Usług w okresie testowym. Użytkownikiem może być wyłącznie Przedsiębiorca.

 

 

§ 2 Zawarcie umowy

 

 

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług poprzedzone jest rejestracją.

 2. W formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie https://faktivo.pl/rejestracja, Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:

  1. nazwisko, imię,

  2. pełną nazwę firmy oraz numer NIP,

  3. adres siedziby,

  4. adres do korespondencyjny jeśli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. c,

  5. numer telefonu kontaktowego Użytkownika,

  6. adres email.

 3. Z chwilą rejestracji usługi Użytkownik:

  1. akceptuje Regulamin,

  2. akceptuje warunki licencji udzielonych Operatorowi i sublicencji udzielonych Użytkownikowi koniecznych do wykonania Usług przez Operatora,

  3. oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usług oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usług,

  4. oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu. Informacja znajduje się na stronie https://faktivo.pl/polityka.

  5. wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych Regulaminem, a także związanych z wykonaniem Usług w trybie przesłania ich na adres email podany w Panelu Użytkownika oraz SMS, na numer telefonu podany w Panelu Użytkownika,

  6. wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie mu faktur VAT w formie elektronicznej wystawianych przez Operatora w związku ze świadczeniem Usług,

  7. wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na komputerze Użytkownika niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Operatora, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

 4. W trakcie rejestracji Użytkownik ustala login i hasło konieczne do uzyskania dostępu do Panelu Użytkownika.

 5. Zakończenie procesu rejestracji wymaga aktywacji, która następuje poprzez kliknięcie na link, przesłany w wiadomości email, od Operatora, na adres email podany w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika.

 6. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, w okresie testowym, następuje z chwilą dokonania aktywacji.

 7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług na Okres Abonamentowy, określony w Specyfikacji Usług, następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Operatora Opłaty Abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w Regulaminie.

 8. Po zawarciu umowy, o której mowa w pkt. 6 powyżej, Użytkownik otrzymuje dostęp do Panelu Użytkownika.

 9. Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy wskazanej w pkt 6 i 7 powyżej albo rozwiązania umowy wskazanej w pkt 6 i 7 w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:

  1. Użytkownik poda w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwe dane,

  2. Operator uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik,

  3. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługi będą wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług przez innych Użytkowników,

  4. uprzednio Użytkownik osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usług w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług przez innych Użytkowników albo w sposób sprzeczny z Regulaminem Operatora.

 

 

§ 3 Zasady korzystania z Usług

 

 

 1. Operator dołoży wszelkich starań, aby z należytą starannością świadczyć Usługi.

 2. Właściwe świadczenie Usług wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do sieci Internet, zasobów sprzętowych oraz oprogramowania określonego na stronie Operatora, a także zabezpieczeń wskazanych na stronie Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane niewypełnieniem przez Użytkownika wymogów określonych w zdaniu pierwszym.

 3. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do danych Usług Użytkownik zostanie o tym poinformowany na adres e-mail wskazany w Panelu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego odłączenia dostępu do danych Usług w przypadku konieczności podjęcia niezbędnych prac konserwacyjnych oraz wszelkich prac związanych z rozwojem Usług.

 4. Do obowiązków Użytkownika należy w szczególności:

  1. spełnienie warunków technicznych, w tym sprzętowych, wskazanych na stronie Operatora niezbędnych do korzystania z Usług;

  2. bieżąca aktualizacja danych dotyczących Użytkownika, które wskazane zostały w formularzu rejestracyjnym, a następnie ujawnione w Panelu Użytkownika;

  3. zabezpieczenie haseł i loginu wykorzystywanych przy korzystaniu z Usług, zabezpieczenie dostępu do Usług i do Panelu Użytkownika przed nieuprawnionym korzystaniem przez inne Podmioty;

  4. korzystanie z Usług zgodnie z Regulaminem;

  5. uiszczanie na rzecz Operatora opłat związanych ze świadczeniem Usług;

  6. korzystanie z Usług zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także kontrolowanie poprawności dokumentów, które Użytkownik generuje w ramach korzystania z Usług i posługiwanie się tylko dokumentami poprawnymi;

  7. drukowanie dokumentów niezwłocznie po ich wystawieniu i przechowywanie wszystkich dokumentów wygenerowanych w związku z korzystaniem z Usług w formie papierowej (za niedopełnienie tego obowiązku Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność);

  8. korzystania z Usług zgodnie z informacjami, wskazówkami, wytycznymi zawartymi na stronie Operatora.
    

 5. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika nie może prowadzić do:

  1. naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów,

  2. prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników, (przykładowo: ataki hackerskie w tym DDOS, phising i podobne; łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phisingu, crackingu i podobnych),

  3. popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

  4. innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.

 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania własne oraz osób, którymi się posługuje, a także osób, którym udostępnia hasła i login do Panelu Użytkownika oraz osób działających w jego imieniu.

 7. Użytkownik nie jest uprawniony do cedowania, przenoszenia praw i obowiązków z umowy o świadczenie Usług na Podmioty trzecie.

 8. W trakcie korzystania z Usług możliwa jest zmiana typu Usług.

 9. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek weryfikacji kwot wyliczonych przez oprogramowanie Operatora na formularzach, dokumentach księgowych i wydrukach dokumentów przed ich wprowadzeniem do obrotu gospodarczego.

 10. Operator nie świadczy Usług doradztwa podatkowego i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji udostępnionych na stronie Operatora, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji (w tym decyzji podatkowych).

 11. Operator nie udziela żadnej gwarancji, że dokumenty faktur generowane w formacie PDF lub w formacie strony HTML spełniają warunki przesyłania i przechowywania, stawiane przepisami prawa w sprawie przesyłania, przechowywania i udostępniania faktur w formie elektronicznej, i nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności za prawidłowość przesyłania i przechowywania tychże dokumentów w formie elektronicznej

 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości wynikające z wystawiania przez Użytkownika dokumentów, które Użytkownik wystawił, modyfikując formularze dostępne na stronie Operatora, przy pomocy udostępnionych przez Operatora funkcjonalności.

 13. Operator umożliwia wystawianie faktur/ rachunków zawierających maksymalnie liczbę pozycji, o maksymalnej wartości brutto w łącznej i pojedynczej pozycji, o maksymalnej liczbie jednostek towarów i usług w pojedynczej pozycji - określonych w Specyfikacji Usług.

 14. Program udostępniany przez Operatora zaokrągla wprowadzone kwoty do pełnych groszy (lub odpowiednio eurocentów w przypadku waluty euro lub odpowiednio centów w przypadku USD). Program nie umożliwia wprowadzania kwot o większej precyzji.

 15. Operator nie oferuje funkcjonalności wystawiania faktur/rachunków w walutach innych aniżeli PLN i EUR, USD.

 16. Operator nie oferuje usługi archiwizacji dokumentów wygenerowanych przez Użytkownika i w związku z tym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie obowiązku drukowania dokumentów niezwłocznie po ich wystawieniu. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie Usług następuje brak dostępu Użytkownika do Usług oraz Panelu Użytkownika, a także usunięcie w sposób trwały treści, danych, informacji, dokumentów wprowadzanych i generowanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usług.

 17. Operator zastrzega sobie możliwość ujawnienia danych zgromadzonych przez Użytkownika oraz dokumentów wygenerowanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionych organów (w szczególności policji, prokuratora, sądu, organów podatkowych i kontroli skarbowej).

 

 

 

§ 4 Płatności

 

 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do wniesienia z góry Opłaty Abonamentowej za dany Okres Abonamentowy w terminie 30 dni od dnia wskazanego w § 2 pkt 6 Regulaminu.

 2. Zapis pkt 1 powyżej stosuje także w razie zmiany Usług oraz w przypadku przedłużenia ważności Usług na kolejny Okres Abonamentowy.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania innych określonych w Cenniku opłat związanych ze świadczeniem Usług.

 4. Do Opłaty Abonamentowej oraz opłat wskazanych w pkt 3 powyżej doliczany jest podatek VAT w stawce przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa.

 5. Użytkownik może uiścić Opłatę Abonamentową oraz opłaty wskazane w pkt 3 powyżej wyłącznie w formie:

  1. przelewu bankowego na rachunek bankowy Operatora,

  2. płatności online za pośrednictwem systemu płatności PayU.

Operator nie przyjmuje wpłat gotówką oraz jest uprawniony do odmowy uznania wpłat dokonanych w innych formach niż wskazane w lit a i b powyżej. Dokonywanie wpłat w innych formach niż wskazane w lit a i b powyżej następuje na ryzyko Użytkownika.

 1. Przekazywane przez Użytkowników w sposób wskazany w pkt 5 powyżej środki pieniężne (kaucja) dopisywane są do salda Użytkownika, celem zabezpieczenia uiszczania i rozliczania opłat związanych ze świadczeniem Usług.

 2. Zaliczenia środków wskazanych w pkt.6 powyżej na poczet należności Operatora dokonuje Operator zgodnie z Cennikiem.

 3. W przypadku gdy po rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług wysokość środków pieniężnych wpłaconych przez Użytkownika przewyższa kwotę należności Operatora - kwota różnicy zostanie w pierwszej kolejności zaliczona przez Operatora na poczet istniejących lub przyszłych należności Operatora, a w przypadku braku istniejących należności na rzecz Operatora zwrócona Użytkownikowi na jego żądanie złożone w siedzibie Operatora w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

 4. W przypadku gdy po rozwiązaniu Umowy wysokość środków pieniężnych nie pokrywa kwot należnych Operatorowi, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty brakującej kwoty w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty przesłanego w trybie wiadomości email podany w Panelu Użytkownika.

 

 

§ 5 Blokada Użytkownika, rozwiązanie i wypowiedzenie umowy

 

 

 1. Operator jest uprawniony do dokonania Blokady Użytkownika w przypadku gdy:

  1. stwierdzi naruszenie przez Użytkownika zasad korzystania z Usług wskazanych w Regulaminu,

  2. stwierdzi okoliczności określone w § 3 pkt 5,

  3. stwierdzi brak środków finansowych na pokrycie opłat związanych ze świadczeniem Usług.

 2. Operator informuje Użytkownika na adres e-mail podany w Panelu Użytkownika o przyczynie Blokady Użytkownika i wzywa do usunięcia przyczyny Blokady Użytkownika.

 3. Blokada Użytkownika nie stanowi wypowiedzenia umowy ani rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

 4. Po upływie okresu Blokady Użytkownika następuje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, o którym Użytkownik jest informowany na adres e-mail podany w Panelu Użytkownika.

 5. Operator może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku:

  1. podjęcia przez Operatora decyzji o zaprzestaniu świadczenia Usług,

  2. podjęcia przez Operatora decyzji o zakończeniu działalności,

  3. podjęcia przez Operatora decyzji o zmianie przedmiotu działalności w całości lub w części,

  4. ogłoszenia upadłości lub likwidacji Użytkownika,

  5. z innych ważnych przyczyn.

 6. Użytkownik może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg od dnia wysłania przez Operatora do Użytkownika na adres e-mail podany w Panelu Użytkownika informacji o otrzymaniu przez Operatora oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu. Operator przesyła niezwłocznie informacje o otrzymaniu wypowiedzenia.

 

 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 

 

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji. Reklamacje złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

  1. wskazanie danych Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,

  2. wskazanie Usług, których reklamacja dotyczy,

  3. przedmiot reklamacji,

  4. okoliczności uzasadniające reklamację,

  5. wskazanie żądania.

 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres Operatora wskazany w Regulaminie (w definicjach).

 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust. 2 Użytkownik zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia reklamacji. Uzupełnienie reklamacji powinno zostać wysłane na piśmie na adres Operatora wskazany w Regulaminie (w definicjach). Uzupełninie reklamacji po tym terminie skutkuje pozostawieniem jej bez rozpoznania.

 6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony w ust. 3 lub 5. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

 7. Rozstrzygniecie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Użytkownikowi adres email podany w Panelu Użytkownika.

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych.

 2. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie Operatora.

 3. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Użytkownikowi na adres email wskazany w Panelu Użytkownika.

 4. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust.2.

 5. Operator uznaje, iż Użytkownik zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust.4.

 6. Do umów zawartych z Operatorem stosuje się prawo polskie.

 7. Kwestie ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności.